Ivory87

36 tekstów – auto­rem jest Ivo­ry87.

mrok wy­musza mroczne myśli 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 lutego 2011, 01:25

lu­bimy de­finiować, mieć coś na piśmie, udo­kumen­to­wane, a i tak naj­ważniej­sze jest to, co zap­rząta nam myśli, ulot­ne, a jed­nak ciężkie... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 grudnia 2010, 20:31

pozwól spra­wom toczyć się włas­nym to­rem. wrócą z pętli od­mienione, w in­nym świet­le, jak­by bar­dziej rozwikłane... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 grudnia 2010, 00:22

po­zos­ta­nie tyl­ko sen, będący za­razem bazą wspom­nień, jak i maszyną pro­dukującą marzenia 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 listopada 2010, 21:24

poświęć mi trochę cza­su, a po­tem po­mar­nujmy go razem 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 listopada 2010, 23:38

ja - mój włas­ny, naj­su­row­szy krytyk. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 listopada 2010, 23:14

za­topieni zbyt głębo­ko w kli­macie no­cy, za dnia przeżywają podwójne otrzeźwienie 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 listopada 2010, 23:21

daj so­bie szansę, by stojąc przed lus­trem nie uj­rzeć te­go, kim nig­dy nie chciałeś się stać 

myśl
zebrała 29 fiszek • 31 października 2010, 22:36

naj­pierw było za wcześnie, później - było prze­cież jeszcze dużo cza­su, te­raz oka­zuje się, że jest za późno.

prze­goniona przez realia. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 października 2010, 00:05

trze­ba so­bie uz­mysłowić, że pop­rawki z życia nie będzie 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 października 2010, 23:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ivory87

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Znajomi
Aktywność